Direct contact met de gin makers
Vanaf 6 flessen mogelijk
Natuurlijke ingrediënten

ALGEMENE VOORWAARDEN van Your Gin B.V.

>> Your Gin Algemene voorwaarden downloaden

 1. Algemeen

1.1 Your Gin houdt zich bezig met het produceren van private label gins, daarnaast is Your Gin een groothandel in aanverwante artikelen.

 1. Definities
  2.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Your Gin: Your Gin B.V. handelend onder de naam “Your Gin”, geregistreerd bij de kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 83245804, hierna te noemen Your Gin.
 • Klant: iedere persoon of rechtspersoon die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel en die bij Your Gin bestelt.
 • Overeenkomst: iedere afspraak en/of koopovereenkomst tussen Your Gin en Klant.
 • Partijen: Your Gin en Klant gezamenlijk
 • Product(en): alle artikelen en diensten die Klant bij Your Gin bestelt en/of afneemt, zoals o.a. Gin (naar klantenwens/-recept), Tonic, andere dranken, etiketten (door klant zelf of door leveranciers van Your Gin ontworpen), glazen en alle andere producten en/of diensten die hiermee verwant zijn.
 • Proefmonster: Klant specifiek gin proefmonster van de door de Klant gekozen ingrediënten en/ of smaakprofiel.
 • Gin product: Alle producten met gin erin verwerkt.
 • Speciaal bestelde producten: Geen standaard voorraad artikelen bij Your Gin, maar artikelen die voor een klant besteld zijn.
 1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst met Your Gin, daaronder begrepen iedere gewijzigde of aanvullende overeenkomst.

3.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Your Gin en een derde, indien die derde bij de uitvoering van de Overeenkomst tussen Your Gin en de Klant wordt betrokken.

3.3 De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Your Gin die toepasselijkheid schriftelijk heeft aanvaard.

3.4 Afwijkingen van en/of wijzigingen op een bepaling in een Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen.

 1. Offertes
  4.1 Alle offertes, zowel mondelinge offertes als schriftelijke offertes, vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden.

4.2 Eventuele toezeggingen van Your Gin, binden Your Gin alleen indien deze door de daartoe bevoegde personen van Your Gin zijn bevestigd. Alle offertes worden gedurende twee weken gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeld.

4.3 Indien een offerte door de Klant wordt aanvaard, behoudt Your Gin zich het recht voor het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de offerte te herroepen.

4.4. De offertes van Your Gin zijn geheel vrijblijvend, ook indien deze een termijn voor aanvaarding bevatten en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte geldende prijzen en specificaties. De offertes zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en normale werktijden.

 1. Overeenkomsten

5.1 De Overeenkomst tussen Your Gin en Klant komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte Your Gin heeft bereikt.
5.2 Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de Klant op grond van door Your Gin in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

5.3 Your Gin kan extra zekerheid en/of aanbetaling van Klant verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Your Gin mag afgaan op de informatie en de specificaties die de Klant heeft verstrekt met betrekking tot de Overeenkomst.

6.2 Your Gin heeft het recht een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

 1. Gin proefmonster

7.1 Voor elk Klant-specifiek gin-Product maakt Your Gin een Proefmonster. Het proefmonster wordt vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van de te leveren Producten kunnen van het Proefmonster afwijken. Your Gin zal er altijd naar streven om Producten te leveren die gelijk of bijna gelijk zijn aan het Proefmonster, tenzij anders overeengekomen met de Klant.

7.2 Een Proefmonster brengt Your Gin niet in rekening als de Klant overgaat tot bestellen van het gin-Product.

7.3 Indien de Klant na ontvangst van het Proefmonster niet binnen 30 dagen over gaat tot bestellen, zal Your Gin een bedrag van € 30,00 (exclusief BTW) in rekening brengen ter compensatie van de kosten van het Proefmonster.

 1. Etiketten

8.1 Your Gin geeft de Klant de optie om een eigen etiket op sommige Producten te laten plaatsen. De Klant is op de hoogte dat alle uitingen, zowel in woord als in beeld op eigen risico zijn van de Klant. Ook als Your Gin bemiddelt in de opmaak van een etiket voor de Klant, is de Klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de uitingen en beeld op het etiket. Your Gin zal altijd vooraf een digitaal drukproef ter controle en voor akkoord aan de klant voorleggen.

8.2 Als er door de Klant kennelijke verschrijvingen, druk- en zetfouten zijn gemaakt, dan is Your Gin hieraan niet gebonden en dient de Klant het betreffende Product af te nemen. Dat betekent dat van Your Gin niet kan worden verlangd het Product te verkopen aan de Klant op basis van (een) kennelijke verschrijving(en), druk- of zetfout(en) ten behoeve van de etikettering, gravering, bedrukking of andere klant specifieke uitingen.

8.3 Your Gin verzorgt zelf het plaatsen van de etiketten op de flessen van de betreffende Producten.

8.4 Indien de klant wenst dat Your Gin flessen levert zonder vooretiket, dan zal de Klant er voor zorg dragen dat de etiketten net en recht op de flessen geplaatst worden. Your Gin zal altijd de flessen uitleveren met een achter etiket in verband met de wettelijke eisen en de track and trace nummering. Wettelijke eisen zijn o.a. alcoholpercentage, inhoudsmaat, naam en adres van Your Gin, zwangerschap logo en glasbaklogo.

8.5 Bij uitlevering van de flessen zal Your Gin voor de juiste track and trace nummering zorgdragen. Batch nummers worden door Your Gin op de factuur aangegeven met B”nummer”. Ook op de flessen zelf zal dit vermeld zijn.

 

 1. Levering

9.1 De Klant is verplicht de gekochte en bestelde Producten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Neemt de Klant de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Your Gin is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Klant op te slaan of door te verkopen aan derden.

9.2 Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Producten worden opgeslagen voor risico van de Klant. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

9.3 Het is Your Gin toegestaan de Producten in gedeelten te leveren. Indien de Producten in gedeelten worden geleverd, is Your Gin bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

9.4 Geannuleerde opdrachten: Voor de volgende Producten is het niet mogelijk om de opdracht te annuleren omdat dit Product speciaal voor de Klant geproduceerd of besteld is. 1. Gin product 2. Speciaal bestelde producten

9.5. Geannuleerde opdrachten: Bij annulering van orders voor standaard voorraad artikelen van Your Gin bij 6 weken voor de overeengekomen leverdatum is 25% annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering 4 weken voor de afleverdatum is 50% verschuldigd en vanaf 3 weken voor de afleverdatum is het volledige orderbedrag verschuldigd.

 1. Leveringstermijn

10.1 De Producten worden bezorgd op het door Klant aangegeven adres, tenzij anders is overeengekomen.

10.2 Een door Your Gin opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de omstandigheden van het moment van bestelling en betreft een verwacht tijdstip van levering. Overeengekomen levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Your Gin zal bij een overschrijding van de levertijd, dan wel indien duidelijk wordt dat zij de levertijd zal overschrijden, de Klant informeren over de geschatte periode waarmee de levertijd zal worden verlengd. Bij overschrijding van de levertijd of bij het niet op voorraad zijn van Producten heeft de Klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Your Gin.

10.3 Indien Your Gin voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens en/of hulpmiddelen nodig heeft die door de Klant moeten worden verstrekt, dan wel afhankelijk is van de voldoening van een andere op de Klant rustende verplichting uit de Overeenkomst, gaat de levertijd nooit eerder in dan op de dag dat alle benodigde informatie en/of hulpmiddelen in het bezit zijn van Your Gin dan wel op de dag dat de Klant aan de vorenbedoelde andere verplichtingen jegens Your Gin heeft voldaan.

10.4 Indien de Klant niet op de afgesproken dag en/of tijdstip aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen of af te halen, kan Your Gin de kosten voor het opnieuw aanbieden en eventuele opslagkosten aan de Klant in rekening brengen.

10.5 Indien Producten retour genomen dienen te worden, dient de Klant er zorg voor te dragen dat het Product gereed voor transport is.

 1. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Het eigendom van de Producten gaat over op de Klant nadat de Klant alle vorderingen van Your Gin heeft voldaan.

11.2 In geval van inbeslagname, (dreigend) surseance van betaling of faillissement van de Klant, zal de Klant onmiddellijk Your Gin informeren en de deurwaarder, bewindvoerder of curator wijzen op de rechten van Your Gin.

 1. Overmacht

 12.1 Indien Your Gin door een omstandigheid die buiten de macht en invloedssfeer van Your Gin ligt (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden haar verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaronder wordt verstaan in de wet en de jurisprudentie, verstaan iedere van de wil van Your Gin onafhankelijke omstandigheid, zoals maar niet beperkt tot natuurrampen, de gevolgen van het Covid-19 virus, ziekte van bij Your Gin werkzame personen, stakingen, overheidsmaatregelen, uitvallen van machines en/of storingen, tekorten aan de benodigde grondstoffen en handels- en transportbelemmeringen.

12.2 Indien Your Gin door overmacht van tijdelijke (langer dan twee maanden) of blijvende aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is zij gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

 1. Prijs

13.1 De prijzen van Your Gin zijn geldig voor de looptijd van de offerte.

13.2 Your Gin heeft het recht de prijzen tussentijds te veranderen, indien de omstandigheden waarop deze prijzen zijn gebaseerd, wijzigen.

13.3 Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief btw. Overige op grond van de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten zijn niet in de prijs begrepen en komen voor rekening van de Klant met uitzondering van accijns. De Klant draagt het koersrisico in het geval van betaling in vreemde valuta.

13.4 De kosten van transport, verzending en verzekering tijdens het transport zijn – tenzij anders is overeengekomen – niet bij de prijs inbegrepen.

 1. Betaling
  14.1 De Klant dient binnen 14 dagen na aflevering van de Producten de overeengekomen prijs te voldoen op een door Your Gin aan te geven bankrekening. Your Gin zal de Klant daartoe een factuur doen toekomen. Alle betalingstermijnen zijn fataal. De Klant zal de gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen of verrekeningen betalen en heeft niet het recht enige betalingsverplichting jegens Your Gin op te schorten.

14.2 Indien contante betaling is overeengekomen, zal Klant de openstaande bedragen bij aflevering voldoen. Eventuele aanbetalingen worden per afleverdatum verrekend.

14.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en zijn alle vorderingen van Your Gin op de Klant, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar. Voort is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur een rente gelijk aan de wettelijke rente plus twee procent (2%) per maand (waarbij een gedeelte van een maand heeft te gelden als hele maand) verschuldigd over het nog openstaande bedrag tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag. Daarnaast komen bij niet tijdige betaling alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot inning van het verschuldigde voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op vijftien procent (15%) van de hoofdsom, inclusief btw, met een minimum van € 40,00, onverminderd het recht van Your Gin om vergoeding van de werkelijke kosten te verlangen indien deze kosten hoger zijn.

14.4 De door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

14.5 Reclames omtrent een factuur moeten binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk bij Your Gin zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Your Gin zijn rechtop reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.

 1. Gebreken; klachten; termijnen

15.1 De Klant dient de aan hem geleverde Producten bij aflevering te controleren.

15.2 Reclamering ter zake van zichtbare gebreken dient op straffe van verval van recht onverwijld doch uiterlijk binnen 48 uur na de levering van het Product te geschieden door vermelding (onder opgaven van redenen) op de vrachtbrief, pakbon of overig bij de aflevering gehanteerd vervoersdocument. Reclameringen ter zake van zichtbare gebreken die niet op de vrachtbrief, pakbon of overig vervoersdocument zijn vermeld, worden niet door Your Gin in behandeling genomen.

15.3 Reclamering ter zake van niet-zichtbare gebreken dient op straffe van verval van recht onverwijld doch uiterlijk binnen vijf (5) dagen na levering van de Producten bij aangetekende brief en onder opgave van redenen te geschieden.

15.4 Het staat Your Gin vrij bij gerechtvaardigde reclamering te kiezen tussen het gratis herstellen of vervangen van de Producten dan wel terugbetaling van een gedeelte of de gehele koopprijs of een gedeelte of de gehele koopprijs te verrekenen door middel van een creditnota. Producten die in opdracht van de Klant zijn voorzien van bedrukking worden niet door Your Gin teruggenomen.

15.5 In geval van een onterechte reclame komen de daarmee gemoeide kosten voor rekening van de Klant.

 1. Aansprakelijkheid

16.1 Your Gin zal zorgdragen voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst.

16.2 Geringe afwijkingen in Product; kleur, smaak, maat, gewicht en bedrukking kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadevergoeding.

16.3 Your Gin is niet aansprakelijk voor de door Klant dan wel door derden geleden schade, tenzij deze het gevolg is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van Your Gin.

16.4 Onverminderd lid 3, geldt dat de aansprakelijkheid van Your Gin jegens de Klant in alle gevallen is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de aansprakelijkheidspolis(sen) van Your Gin. Voor zover, om welke reden dan ook, de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Your Gin beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende Overeenkomst, althans de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

16.5 Your Gin is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, vertragingsschade en winst- dan wel omzetderving.

16.6 De Klant vrijwaart Your Gin voor alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten en zal Your Gin alle schade vergoeden die Your Gin lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

 

 1. Privacygegevens

 17.1 Your Gin is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in de privacyverklaring, die is te vinden op https://www.your-gin.eu/algemene-voorwaarden/privacybeleid/

 1. Rechtskeuze en bevoegde rechter

 18.1 Op de Overeenkomst tussen Your Gin en Klant, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, met dien verstande dat Your Gin het recht heeft vorderingen tegen de Klant aanhangig te maken bij andere rechterlijke instanties die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

× Chatten